POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.shop.tzf.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest spółka OROMED Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. PTASIA 10, 60-319 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 502761 oraz spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, 01-376 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27471 (dalej zwane łącznie „Administratorem”).
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”).
 4. Podanie danych osobowych przez klienta Sklepu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że (i) w przypadku zawierania umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu, danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości zawarcia takich umów (umowny wymóg podania danych osobowych), (ii) w zakresie obowiązków ustawowych Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków.
 5. Administrator zapewnia, że zbierane dane osobowe klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń tych danych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

II. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III.          CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE 

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego klienta w Sklepie lub przez Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takich umów

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

okres niezbędny do wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

marketing bezpośredni

dbanie o interesy i dobry wizerunek Sklepu, Administratora oraz dążeniu do sprzedaży produktów w Sklepie (prawnie uzasadniony interes Administratora)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego; Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

marketing 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu

prowadzenie ksiąg  podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec lub przez Administratora

korzystanie ze strony Sklepu i zapewnienie jego prawidłowego działania;

prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Sklepu (prawnie uzasadniony interes Administratora)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego

prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie służące zapewnieniu poprawnego funkcjonowania Sklepu i zwiększeniu sprzedaży produktów (prawnie uzasadniony interes administratora)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

IV ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Kategorie odbiorców danych (podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora) są następujące: partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów Sklepu, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, prowadzące usługi księgowe, prawne i doradcze dla Administratora, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów Sklepu, partnerzy świadczący usługi techniczne i informatyczne, w tym w szczególności dostawcy oprogramowań lub podmiotu obsługujące płatności elektroniczne w ramach Sklepu.

V PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług drogą elektroniczną w Sklepie. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.
 3. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VI PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą są następujące:

a)              prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo sprostowania tych danych, jeżeli są przetwarzane nieprawidłowo lub są niekompletne, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych;

b)             prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c)              prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)             prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e)              prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzebymarketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 klient Sklepu powinien kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazany na wstępie Polityki prywatności.

VII COOKIES I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, karcie pamięci smartfona – w zależności od tego z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep). Wyróżnić można następujące pliki Cookies:

a)              „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu);

b)             pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu);

c)              „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu;

d)             „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez klienta Sklepu ustawień i personalizację interfejsu klienta (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej);

e)              „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie klienta treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:

a)         identyfikacji klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

b)        zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c)         zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

d)        dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu;

e)         prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu;

f)         remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Możliwe jest np. częściowe ograniczenie (np. czasowe) lub całkowite wyłączenie możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Administrator może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie i analizie ruchu w Sklepie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 3. Więcej informacji dotyczących gromadzenia danych za pomocą Google Analytics https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
 4. Data aktualizacji Polityki Prywatności oraz cookies: 05.03.2020