REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. STRONY TRANSAKCJI

 1. Właścicielem sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem jest spółka TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27471, posiadająca numer NIP 5250000564 oraz REGON 010721743, zwana dalej POLFA S.A. lub Producentem.
 2. Sprzedawcą oraz podmiotem prowadzącym obsługę informatyczną oraz logistyczną Sklepu jest spółka OROMED Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. PTASIA 10, 60-319 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 502761, posiadająca numer NIP 7792421441 oraz REGON 302706114, zwana dalej OROMED.
 3. Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej KUPUJĄCYM. Termin „KUPUJĄCY KONSUMENT” użyty w niniejszym regulaminie oznacza osobę fizyczną dokonującą z OROMED czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Termin Kupujący Konsument, w zakresie uregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, odnosi się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „KONSUMENTEM PRZEDSIĘBIORCĄ”.

II. OFERTA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem www.shop.tzf.pl. Przedmiotem działalności  Sklepu jest sprzedaż nowych produktów, których producentem jest POLFA S.A. Szczegółowy opis towarów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami oraz są wyrażone w PLN i nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
 3. Wszystkie towary są fabrycznie nowe.
 4. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Wszystkie towary są oryginalnie opakowane przez Producenta.
 6. Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną, w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.
 2. Do korzystania ze Sklepu oraz złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie odpowiedniego urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz własnego, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego. Złożenie zamówienia może odbyć się bez konieczności założenia konta w Sklepie, zwanego dalej KONTEM lub poprzez założenie Konta.
 3. W przypadku decyzji Kupującego o złożeniu zamówienia poprzez założenie Konta, założenie Konta nastąpi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Poprzez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sklepem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta. Kupujący może posiadać jedno Konto w ramach Sklepu. Konto jest prowadzone nieodpłatne oraz przez czas nieokreślony. Kupujący może w każdym czasie bez podania przyczyny rozwiązać umowę, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
 4. Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a OROMED.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym ze względu na błędny numer telefonu kontaktowego i nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
 7. Zamówienia wysyłane są maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, a w przypadku wybrania opcji „PŁATNOŚĆ ZA POBRANIRM” – od dnia złożenia zamówienia.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. Koszty dostawy towaru podane są na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 3. W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej numer przesyłki.
 4. Sklep nie wysyła przesyłek za granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, późniejsze godziny  doręczenia Kupujący może uzgadniać indywidualnie z firmą kurierską DPD.
 6. Nie ma możliwości zastrzeżenia godziny doręczenia towaru.
 7. Sklep nie dostarcza towaru w soboty, niedziele i święta.
 8. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić aviso.
 9. Kurier będzie ponawiać próbę dostawy przez 3 kolejne dni robocze od daty pozostawienia aviso.
 10. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala kurierowi na ewentualny kontakt z Kupującym przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.
 11. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg, dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

V. FORMY PŁATNOŚCI

Kupujący w Sklepie ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione towary:

 • PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez OROMED kwotę będącą sumą ceny zamówionego towaru oraz kosztów transportu danego towaru,
 • ZA POBRANIEM - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą ceny zamówionego towaru oraz kosztów transportu danego towaru,
 • PŁATNOŚĆ PayU - Kupujący wpłaca kwotę będącą sumą ceny zamówionego towaru oraz kosztów transportu danego towaru poprzez system do płatności PayU.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

 1. OROMED zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towary bez wad. OROMED odpowiada względem Kupującego za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
 2. Kupujący może składać reklamacje pisemnie na adres siedziby OROMED, mailowo na adres dostępny w zakładce „Kontakt”, a także w inny sposób, jaki będą przewidywały stosowne przepisy prawa.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeśli wykazuje on wady lub z jakichkolwiek innych przyczyn powinien być uznany za niezgodny z umową, a także w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj nieprawidłowości. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 5. Kupującemu Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z art. 27 i kolejnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa. OROMED udostępnia zgodny z wyżej wskazaną ustawą wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wymagane tą ustawą pouczenie, dostępne pod adresem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa powyżej, koszty wysyłki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w pouczeniu, znajdującym się pod adresem.
 7. W przypadku Konsumenta Przedsiębiorcy OROMED jest uprawniony do jego weryfikacji w zakresie spełnienia przez niego warunku do uznania go za Kupującego Konsumenta, a tym samym w celu weryfikacji bycia uprawnionym do korzystania przez Konsumenta Przedsiębiorcę z uprawnień przyznanych mu przez obowiązujące przepisy prawa, w tym szczególności prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w pkt 5 powyżej. Weryfikacja, o której mowa powyżej będzie polegać na sprawdzeniu przez OROMED zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez Konsumenta Przedsiębiorcę ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku uznania przez OROMED, że umowa zawarta z Konsumentem Przedsiębiorcą nie spełnia warunków do uznania jej za niemającą charakteru zawodowego, oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez takiego Kupującego uznaje się za bezskuteczne, o czym OROMED powiadomi takiego Kupującego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez takiego Kupującego, uzasadniając uznanie tego oświadczenia za bezskuteczne.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku towaru, którego opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu Kupującemu, który nie może być zwrócony ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Współadministratorem danych osobowych Kupującego jest spółka TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27471, posiadająca numer NIP 5250000564 oraz REGON 010721743 oraz spółka OROMED Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą przy ul. PTASIA 10, 60-319 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 502761, posiadająca numer NIP 7792421441 oraz REGON 302706114, zwanych dalej WSPÓŁADMINISTRATORAMI.
 2. Kontakt ze WSPÓŁADMINISTRATOREM  w kwestiach związanych  z ochroną danych osobowych odbywa się za pośrednictwem adresu: 
 3. dla OROMED Sp. z o.o. Sp. k. – ul. Przyczółkowa 328, 02-962 Warszawa lub pod adresem e-mail: rwojtowicz@oromed.pl.
 4. dla TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA – ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa lub pod adresem e-mail: iod@polfa-tarchomin.com.pl
 5. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów swoich danych osobowych, których podanie przez Kupującego jest dobrowolne. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że brak wyrażenia powyższej zgody może uniemożliwić świadczenie przez OROMED na rzecz Kupującego usług drogą elektroniczną.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Producenta. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów towarów i ich zdjęć.
 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 3. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi Producenta.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu oraz Polityki prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru OROMED w ramach realizacji umowy z Kupującym jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie jest jednak  zobowiązany do jej wypełnienia.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie powodują ograniczenia praw Kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021 r.